سامانه طراحی شده، ابزاری مناسب برای مدیریت یکپارچه کلیه پرداخت های خرد شهری توسط شهرداری ها می باشد که آنها را از تهیه جداگانه و جزیره ای سیستم های AFC، AVL، Parkometer، e-Ticket و … بی نیاز نموده و در عین حال امکانات مدیریتی و نظارتی وسیعی را فراهم مینماید.

یکی از شرکت های پیشرو در حوزه بلیت الکترونیک در حال حاضر در حال توسعه این محصول براساس طراحی صورت گرفته و مذاکره با کشور افغانستان جهت پیاده سازی آن می باشد.