طراحی سامانه مدیریت پرداخت خرد شهری (CANDO)

سامانه طراحی شده، ابزاری مناسب برای مدیریت یکپارچه کلیه پرداخت های خرد شهری توسط شهرداری ها می باشد که آنها را از تهیه جداگانه و جزیره ای سیستم های AFC، AVL، Parkometer، e-Ticket و … بی نیاز نموده و در عین حال امکانات مدیریتی و نظارتی وسیعی را فراهم مینماید.

یکی از شرکت های پیشرو در حوزه بلیت الکترونیک در حال حاضر در حال توسعه این محصول براساس طراحی صورت گرفته و مذاکره با کشور افغانستان جهت پیاده سازی آن می باشد.