تفکری در بی فکری

در حالی که تاکنون وزارت نیرو نسبت به تغییرنکردن ساعت و آثار آن در تعادل مصرف و تولید سکوت کرده است، یک مسئول شرکت توانیر با تاکید بر اینکه میزان …

شروعی دیر هنگام

به نام آنکه هرچه دارم از اوست. زودتر از این باید شروع به نوشتن و ایجاد چیزی شبیه وبلاگ می کردم ، یعنی خیلی قبل تر از اینکه خودمون رو متولی …