مشاور

داستان زیر را یکی از دوستانم برایم ایمیل زده بود، منبع آن را نمی دانم  و فارغ از اشتباهات فنی زیادی که دارد بدون دخل تصرف عینا” اینجا آوردم تا …