وظایف و ویژگی های یک مشاور ICT

چند وقت پیش برای انجام خدمات مشاوره با یک شرکت به توافق رسیده بودیم و در یک جلسه قرار شد که پیش نویس قرارداد تنظیم و نهایتا به تایید طرفین برسد. کارفرما از من خواست تا چنانچه شرایطی باید در قرارداد جزء وظایف و تعهدات طرفین ثبت شود بیان کنم، من هم هر چیزی که لازم بود گفتم. درنهایت به وی گفتم خوب شما هم هر چیزی که لازم است را اضافه کنید. بندی به تعهدات مشاور اضافه کرد با این مضمون که کلیه سورس کد ها و برنامه هایی که توسط مشاور تهیه می شود متعلق به پیمانکار است! تعجب کردم! گفتم: جزء تعهدات مشاور تولید کد و برنامه نویسی نیست. بلکه یک مشاور بر اساس نیاز کارفرما، بحثی را بررسی و به صورت شفاهی و یا کتبی اعلام نظر می کند. بهتر است به جای این بند بندی قید شود که کلیه گزارشات و بررسی های صورت گرفته توسط مشاور متعلق به پیمانکار است. خلاصه بحث مفصلی کردیم و در نهایت هم (مثل همه پروژه ها) نظر کارفرما تحمیل شد و این بند اضافه گردید. امروز که به انتهای قرارداد نزدیک می شویم حتی یک خط هم برنامه ننوشته ایم اما بیش از 400 صفحه گزارش فنی تولید شده است!
برای تبیین وظایف مشاور، در نماتن (نظام مهندسی و استاندارد های تولید و توسعه نرم افزار) چند مورد از وظائف مشاور بیان شده است که بد ندیدم برای شفاف کردن وظائف و مشخصات مشاور مختصرا آنها را اینجا در اختیار علاقه مندان قراردهم.

برخی مشخصات برجسته یک مشاور عبارت است از:

•صلاحیت حرفه‌ای
•قابلیت مدیریتی
•در دسترس داشتن منابع
•بیطرفی
•عادلانه بودن ساختار حق الزحمه
•امانت حرفه‌ای
•پیروی از اصول تضمین کیفیت

مشاوری با این مشخصات در رابطه با پروژه های نرم افزاری، وظایفی حرفه یی نیز به عهده دارد به شرح زیر:

1- بررسی امکان پذیری سیستم
چنانچه یک مشاور، صرفا برای یک طرح یا پروژه خاص مورد مشاوره قرار گیرد، مهمترین وظیفه مشاور، بررسی عملی بودن آن طرح یا پروژه در محیط کارفرما می باشد. بدین معنی که ابتدا طرح یا پروژه مورد بررسی واقع شده و با ذکر دلایل کارشناسی و منطقی، امکان و چگونگی انجام آن بیان می گردد. در حالت هایی که انجام طرح یا پروژه مورد مشاوره امکانپذیر نباشد، مشاور با ذکر دلایل غیرعملی بودن آن، به ذکر راه حل های مناسب برای انجام آن مبادرت خواهد ورزید.

2- طبقه بندی کار
با توجه به اینکه نحوه برخورد با کارهای نرم افزاری در اندازه ها و طبقه بندی های مختلف می‌تواند متفاوت باشد، از جمله وظایف مشاور، تعیین اندازه کار جهت تخمین زمان و هزینه آن می باشد. همچنین طبقه بندی آن از این نظر که در کدام دسته از کارهای نرم افزاری قرار می‌گیرد و همچنین تعیین حساسیت آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. این طبقه بندی ها باعث می گردد که تخصص ها و تجارب مورد نیاز، مدت زمان انجام و هزینه انجام پروژه قابل پیش بینی باشد. پیش بینی های انجام شده توسط مشاور باعث جلوگیری از سردرگمی کارفرما در مورد پیشنهادها خارج از نرم نیز خواهد شد.

3- تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)
چنانچه طرح یا پروژه مورد مشاوره، مورد تایید مشاور قرار گیرد، قدم بعدی کار در صورت نیاز، تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP) برای آن طرح یا پروژه، به منظور برگزاری مسابقه جهت انتخاب پیمانکار می باشد.


4- انتخاب ناظر پروژه
چنانچه کارفرما و مشاور درنحوه انجام یک پروژه نرم افزاری به اتفاق نظر دست یابند، یکی دیگر از وظایف مهم مشاور، کمک به کارفرما در انتخاب تیم ناظر برای انجام صحیح آن پروژه می‌باشد.

5- انتخاب پیمانکار
چنانچه برای یک طرح یا پروژه نرم افزاری، مسابقه ای برای انتخاب پیمانکار اصلح برگزار شود، در تمامی مراحل برگزاری مسابقه اعم از بررسی پیشنهادها (Proposal) و انتخاب برنده مسابقه، مشاور نقشی تعیین کننده خواهد داشت.