تعریف بی پرده مشاغل

امروز مطلبی رو خوندم که بخشی از اون به تعریف بی پرده مشاغل پرداخته بود ، جالب و خنده دار بود و بیشتر از همه تعریف مشاور برایم جذاب بود ، شاید به این بشه گفت یک طنز.

فکر کنم بد نباشه تا تعدادی از اونها اینجا بنویسم :

سیاستمدار: کسی است که می تواند به شما بگوید به جهنم برویدمنتها به نحوی که شما برای این سفر لحظه شماری   .کنید
مشاور: کسی است که ساعت شما را از دستتان باز می کند و بعد به شما می گوید ساعت چند است.
حسابدار: کسی است که قیمت هر چیز را می داند ولی ارزش هیچ چیزرا نمی داند.
بانکدار: کسی است هنگامی که هوا آفتابی است چترشرا به شما قرض می دهد و درست تا باران شروع می شود آن را می خواهد.
ریاضیدان: مرد کوری است که در یک اتاق تاریک بدنبال گربهسیاهی می گردد که آنجا نیست.
فیلسوف: کسی است که برای عده ای که خوابند حرف می زند.
روانشناس: کسی است که از شما پول می گیرد تا سوالاتی را بپرسدکه همسرتان مجانی از شما می پرسد.
جامعهشناس: کسی است که وقتی ماشین خوشگلی از خیابان رد می شود و همهمردم به آن نگاه می کنند، او به مردم نگاه می کند.
برنامهنویس: کسی است که مشکلی که از وجودش بی خبر بودید را به روشی کهنمی فهمید حل می کند.