شنود و روش های مقابله با آن – قسمت دوم

هرسلول بوسیله تأسیسات وامکانات وتجهیزات خاص بوسیله مراکز کنترل (BSC) ومراکز رادیوئی ( BST ) امکانات مراکز مختلف شبکه تلفن همراه را دراختیارمشترک قرارمیدهد. ـــ اختلالات درشبکه های تلفن همراه درایران هرچند به موضوع …